logo

Izbor najpomembnejših dokumentov na zahtevo Najem oglaševalskega prostora (predpisi, obrazci, članki, strokovni nasveti in še veliko več).

Članki, komentarji, odgovori na vprašanja: Najem oglasnega prostora

Dokument je na voljo: v komercialni različici Consultant Plus

Dokument je na voljo: v komercialni različici Consultant Plus

Oblike dokumentov: Najem oglasnega prostora

Dokument je na voljo: v komercialni različici Consultant Plus

Dokument je na voljo: v komercialni različici Consultant Plus

Dostava oglasnega prostora

Spodaj je predstavljen primer zakupa oglaševalskega prostora na fasadi stavbe za panoje.

Pri postavljanju oglasnih deskah se ne pozabite dogovoriti z mestnim uradom pri oglaševanju na prostem, razviti potni list za oglaševanje in plačati za postavitev zunanjega oglaševanja.

NAROČILO št. __

zakup oglasnega prostora

_______________ "___" __________ 201_

_______________, v nadaljnjem besedilu "najemodajalec", ki ga zastopa ____________, ki deluje na podlagi ___________ na eni strani in ________________, v nadaljnjem besedilu ____________, v nadaljevanju ____________, ki deluje na podlagi ________, v nadaljnjem besedilu "pogodbenici", so sklenili ta sporazum, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", kot sledi:

ČLEN 1. SPORAZUM

1.1. Najemodajalec najema, najemnik pa najemnino oglaševalskega prostora, ki je oglaševalska struktura na fasadi stavbe, ki se nahaja na: __________, _____________, d. ___, ____ kvadrat. m, velikost __ x __ (v nadaljnjem besedilu "predmet").

1.2. Najemodajalec ima v lasti stavbo, določeno v določbi 1.1 tega sporazuma, na podlagi pravice zasebne lastnine v skladu s potrdilom o državni registraciji pravic "___" _______ _____ serije ________, N _____, evidenco registracije v enotnem državnem registru nepremičninskih pravic in transakcij z njim N ____ iz "__" ________ ____

1.3. Objekt bo uporabljen za postavitev reklamnega panoja najemnika ___ x ____ velikosti, ___ kvadrat. m, ____ (opis panoja).

1.4. Dohodek, ki ga je najemnik pridobil zaradi uporabe predmeta, je njegova lastnina.

1.5. Reorganizacija organizacije najemnika, organizacija najemodajalca in sprememba lastnika stavbe niso razlog za spremembo ali prekinitev pogodbe.

1.6. Stranke skupaj razvijajo in soglašajo glede potnega lista oglaševalskega prostora, skic ali oblikovalskih projektov oglaševalskih struktur, zakupnih pogodb (podtalnic) stacionarnih tehničnih sredstev za oglaševanje na prostem, pogodbe s stranko za postavitev njegovih oglasnih informacij, namestitev stacionarnih tehničnih sredstev za oglaševanje na prostem za opravljanje storitev in (ali) uporabo stacionarnih tehničnih sredstev za oglaševanje na prostem za namestitev (distribucijo) oglaševalskih informacij.

1.7. Najemodajalec ima dovoljenje za postavitev oglaševalskih struktur na najemnino.

ČLEN 2. POGODBA O RENTU

2.1. Objekt je zakupen za _______ let ("najemni rok"), od "__" __________ ____ g do "__" ________ ____ g.

2.2. Najemnik bo prevzel predmet predmeta, ki se začne z "__" ______ ____

Objekt se prenese na najem (ki ga vrne najemnik) v skladu z Zakonom o prevzemu in prenosu predmeta, ki ga podpišeta pogodbenici, v katerem je treba navesti tehnično stanje predmeta, prisotnost barve ali materiala za oblaganje, druge podatke, ki označujejo predmet v času najema.

2.3. Mandat Sporazuma se lahko podaljša s soglasjem pogodbenic, ki je formaliziran z dodatnim soglasjem pogodbenic.

2.4. Najemnik je dolžan v ____ dneh po izteku trajanja pogodbe prenesti na najemodajalca predmet iz potrdila o prevzemu, ki bi moral odražati tehnično stanje predmeta v času prenosa.

ČLEN 3. PLAČILO V OKVIRU SPORAZUMA

3.1. Najemnina po tem sporazumu je ________ (_______________) rubljev na mesec.

3.2. Plačilo se izvrši s prenosom sredstev v višini, določeni v določbi 3.1 sporazuma, na tekoči račun najemodajalca ali z izdajo najemodajalcu znesek, določen v določbi 3.1 Sporazuma, v mejah, ki jih določa zakonodaja Ruske federacije, iz blagajne v blagajni najkasneje 30. dne vsakega meseca trajanje tega sporazuma.

ČLEN 4. OBVEZNOSTI LOKATORJA

4.1. Najemodajalec mora:

4.1.1. V skladu s klavzulo 2.2 Sporazuma prenese na najemnika uporabo sklada pod potrdilom o prevzemu.

4.1.2. Najemnika ne ovira pri legitimni uporabi predmeta, ki je predmet zakupa.

4.1.3. Remont objekta na lastne stroške, razen če se pogodbenici dogovorita o nečem drugem.

4.1.4. Na zahtevo najemnika, da pomaga pri pridobivanju soglasja ustreznih organov in naknadni predstavitvi zunaj objekta, pod pogojem, da bo zasnova, slog, velikost in lokacija objekta ustrezala zahtevam pristojnega občinskega organa za tako oglaševanje.

ČLEN 5. OBVEZNOSTI TENANTA

5.1. Najemnik mora:

5.1.1. Uporabite instrument, kot je določeno v določbi 1.3 Sporazuma.

5.1.2. Ohranjanje predmeta v dobrem stanju in ustreznem sanitarnem stanju, preden ga predate najemodajalcu.

5.1.3. Plačati najemnino po pogodbi v višini in v pogojih, določenih s pogodbo.

5.1.4. Najkasneje ____________ obvesti najemodajalca o prihodnjem izdajanju Sklada, vključno z njenimi deli, tako v zvezi z iztekom veljavnosti Sporazuma, kakor tudi ob predčasnem sprostitvi.

5.1.5. Takoj obvestite predstavnike najemodajalca o znakih izrednega stanja objekta.

ČLEN 6. PRAVICE RISKERJA

6.1. Najemodajalec ima pravico:

6.1.1. Izvedite popravila in restavratorska dela, ki lahko vplivajo na lokacijo ali videz oglasnega deska na objektu v stavbi, določeni v določbi 1.1 tega sporazuma, samo s soglasjem najemnika. Pri uporabi prostorov v stavbi mora najemodajalec zagotoviti, da njegovi zaposleni ne povzročijo škode na predmetu zakupljenega zemljišča, prav tako pa tudi s svojimi dejanji prinesejo čim manj neprijetnosti. V primeru kakršnekoli škode na predmetu, njihovo odpravo opravi na račun najemnika. Poškodbe na oglasni plošči najemnika kot posledica takšnih dejanj povrne najemodajalec v celoti.

ČLEN 7. PRAVICE TENANTA

7.1. Najemnik ima pravico:

7.1.1. V dogovoru z najemodajalcem na lastne stroške in samostojno namestite ali prikazujete zunaj predmeta kakršne koli oglase, znake, table za sporočila agencije, plakate, številke, črke, števce, zastave, reflektorje in namestite svoj poslovni znak na predmetu da bo njegova zasnova, slog, velikost in lokacija ustrezala zahtevam pristojnega občinskega organa za tako oglaševanje.

7.1.2. V primeru prenehanja ali predčasnega prenehanja pogodbe iz kateregakoli razloga zahteva odškodnino za stroške, ki nastanejo pri večjih popravilih, pa tudi povračilo drugih stroškov, namenjenih izboljšanju učinkovitosti zakupljenega predmeta, vključno s stroški neločljivih izboljšav. Najemodajalec je moral najemodajalcu povrniti stroške, ki so nastali v celoti za navedene namene.

7.1.3. Kadarkoli, odstopite od pogodbe tako, da o tem pisno obvestite najemodajalca v enem mesecu.

7.2. Najemnik ima prednostno pravico do podaljšanja pogodbe o zakupu pod enakimi pogoji za nov mandat, kot tudi sklenitev nove pogodbe o najemu.

ČLEN 8. REŠEVANJE SPOROV

8.1. Vsi spori, ki izhajajo iz tega sporazuma ali v zvezi z njim, se najprej rešijo s prijateljskimi pogajanji med pogodbenicama.

8.2. Če pogodbenici ne rešita takega spora v ____ koledarskih dneh po pisnem obvestilu ene od pogodbenic druge pogodbenice o obstoju spora, se spor reši na arbitražnem sodišču v ___________.

8.3. V vseh drugih pogledih, ki jih ta sporazum ne določa, pogodbenici vodita sedanja zakonodaja Ruske federacije.

ČLEN 9. ODGOVORNOST STRANK

9.1. V primeru neizpolnjevanja ali nepravilnega izpolnjevanja svojih obveznosti po Sporazumu so pogodbenice odgovorne v skladu z veljavno zakonodajo.

9.2. Vsaka pogodbenica, ki je povzročila neizpolnitev ali neustrezno izpolnjevanje svojih obveznosti po sporazumu za škodo drugi pogodbenici, mora drugi pogodbenici plačati globo v višini __________ rubljev.

9.3. V primeru neizpolnjevanja obveznosti, določenih v Sporazumu, je krivec odgovoren za škodo, povzročeno premoženju druge pogodbenice in tretjim osebam.

9.4. Če predmet kot posledica dejanj najemodajalca ali neizvedbe potrebnih in pravočasnih ukrepov pride v izrednih razmerah ali je delno ali v celoti uničen, ga najemodajalec sam vrne na lastne stroške ali v celoti kompenzira najemnik za škodo na način, ki ga predpisuje zakon.

9.5. V primeru neizpolnjevanja ali nepravilnega izpolnjevanja svojih nalog s strani najemnika, določenega v str. 3.1, 3.2 tega sporazuma, najemnik plača najemodajalcu kazen v višini ____% zneska zamude za vsak dan zamude.

9.6. Plačilo kazni in odškodnine ne odvezuje krivca za opravljanje obveznosti iz Sporazuma.

ČLEN 10. DODATNE DOLOČBE

10.1. Pogodba se lahko kadar koli sporazumno prekine ali spremeni, izvedena v obliki dodatnega sporazuma.

10.2. Najemnik ima prednostno pravico podaljšati najemno pogodbo pod enakimi pogoji. V primeru, da en mesec pred iztekom roka veljavnosti Sporazuma nobena od pogodbenic ne izjavi, da namerava to odpovedati, se sporazum šteje za podaljšano za isto obdobje pod enakimi pogoji.

10.3. Ta sporazum je sestavljen in podpisan v dvojniku, pri čemer so vse kopije enako veljavne.

Blog Dmitrija Ryabova

Vse, kar potrebujete za denar na internetu.

Glavni meni

Kako dobičkonosno prodajati oglaševanje na vašem spletnem mestu

Prijatelji, pozdravljam vas! V tem članku vam bom povedal, kako sem se na svojem blogu odločil, kako prodati oglasni prostor na spletnem mestu. Prodaja desetih mest za oglaševanje pasic 3.000 na mesec, lahko zaslužite 30 tisoč rubljev na mesec samo iz te vrste dohodka iz mesta.

Kraji za transparente se lahko prodajajo in dražijo, vse je odvisno od prometa na vašo spletno stran. Pridobite visoko prisotnost in zaslužite več sto tisoč. Na mojem blogu odpremo samo temo, kako povečati število obiskovalcev, prebrati moje članke.

Mislim, da je s tem jasno, da morate prodati oglasni prostor za zaslužek, ampak kako je to storjeno? Zdaj bom vse povedal po redu.

Prvi način za prodajo oglasnega prostora na spletnem mestu je ustvariti stran, na kateri bodo označeni vaši kontaktni podatki in cene bannerjev.

Tukaj morate spremljati pošto, kontaktirati oglaševalce, se pogajati o prostih dnevih, ko mesto ni zasedeno, navedite podatke o plačilu za plačilo, dobite denar in dobite banner od stranke. Nato na določen dan objavite na svoji spletni strani.

Kako je tako? In če je deset kupcev? Dela nad streho! Osebno sem takoj takoj zavrnil to metodo in začel razmišljati o drugih.

Drugi način je, da se registrirate na borzah, kjer se spletni skrbniki in oglaševalci srečujejo in plačajo obresti za vsako naročilo. Mislim, da je bolje, če svojega prihodka ne delite z nikomer, kajne?

Nazadnje, metoda, ki sem jo izbrala, je sistem BannerBro. Dobiš skript, ki ga namestite v svoj spletni dnevnik in opravlja vse delo za vas.

Z nakupom tega skripta dobite video posnetek po korakih, v katerem je podrobno in jasno prikazano, kako prodati oglasni prostor na spletnem mestu, npr. kako postaviti skript na spletno stran, nastaviti kontrolno sobo, povezati robokasso, interkasso in zepaymand. Spopasti se s katerimkoli študentom.

Zdaj vam bom povedal, kako deluje BannerBro. V svoji spletni vrstici vidite okvir, v katerem piše "kupi banner tukaj". Takšen okvir lahko nastavite katero koli številko na mestih, kjer želite prodati oglaševanje.

Tudi na začetku vsakega članka na mojem blogu vidite oglasni oglas, nameščen pa je tudi prek BannerBro in ta prostor je naprodaj. Tudi v vsakem članku kjerkoli lahko prodajate pasice skozi ta scenarij.

In tako, kliknete okvir in vržete v okno z nastavitvami za postavitev vašega pasu. Kot lahko vidite, zdaj prodajam dve mesti. Ena na začetku vsakega članka, druga pa v vrstici spletnega mesta.

Vidite, da v drugem položaju, kjer piše "banner na spletnem stolpcu", je beseda z zelenimi črkami "popust", ki je nastavljena tudi v vaši kontrolni sobi BannerBro.

Izberite, kje bo vaš oglas in kliknite »kupiti banner«. Prikaže se panel za izbiro dni, na katerem bo prikazana vaša banner.

Kot lahko vidite, sem izbral številko 10,11,12 in prikazali smo znesek, ki ga je treba plačati 300 rubljev - to je 100 rubljev na dan. Ampak potem vidite napis "Pri naročanju več kot 300 rubljev bo popust 20%. Vzemimo še en dan in si oglejte, kako se bo spremenil znesek, ki ga je treba plačati. Izberem tudi 14. številko in dobimo 20-odstotni popust, znesek pa 320 rubljev. To se naredi za povečanje prodaje - tako, da oglaševalec naroči veliko količino in dobi popust.

Izpolnite polje »Ime« in polje »E-pošta« in kliknite na gumb pod njimi. Vrženi smo v 2. korak, tu morate določiti povezavo, ki ji bo sledil prehod, ko kliknete na banner.

V naslednjem polju morate napisati drugo besedilo, npr. besedilo, ki bo prikazano, če nekdo v računalniku ne prikaže slik.

Nato napišite captcha in naložite svojo sliko bannerja. Tukaj je treba paziti, da morajo biti velikosti ustrezajo navedenemu. Po tem ostane samo klik na gumb "download" in oglaševalec vrže potrditev naročila.

Po potrditvi, ki se izvede s klikom na gumb "plačilni nalog", vaš stranka takoj vrne plačilo. Morda obstaja ena od plačilnih storitev, vendar zdaj povezujem vse tri.

Po plačilu bannerja se v svoji banner Banro prikaže potrdilo o preverjanju. Preglejte banner in, če se ujema z vašo spletno stranjo, nato potrdite svojo umestitev.

Želim poudariti, da lahko nastavite drugo zaporedje dejanj. Na primer, po plačilu se oglaševanje takoj pojavi na spletnem mestu brez zmernosti. Najprej lahko preverite in potrdite banner, nato pa se plača stranka. Ampak mislim, da je najprimernejši način, tisti, ki je opisal prvi.

No, povedal sem vam, kako prodati oglasni prostor na spletnem mestu na najprimernejši način. Vzemi denar, kupi skripto BannerBro in začni zaslužiti. Tudi za moje bralce bom dal darila, ki bodo dobili scenarij za mojo povezavo.

Po plačilu mi pošljete e-poštno sporočilo na naslov [email protected] in vam pošljam svoje tri tečaje kot darilo - to je zaslužiti denar od M.video, da zaslužite denar na storitvi kopiranja, da zaposlite partnerje za svoje podjetje. Pomagal bom tudi pri namestitvi scenarija, če nenadoma nekaj ni jasno, čeprav je vse tam zelo preprosto.

Zdaj ne pozabite dodati gumbov za socialno omrežje, ki jih želite deliti s svojimi naročniki v družabnih omrežjih, morda bodo nekateri od njih zanimali tudi, kako prodati oglasni prostor na spletnem mestu.

Lastna dejavnost najema in namestitve oglasnih desk

Splošni pregled trga najemnin za panoje

Trenutno obstaja precej velikega števila oglaševalskih podjetij, ki najamejo oglasne deske (imenovane tudi "panoje"), razširitve itd.

Vendar pa to ne pomeni, da je odprtje oglaševalskega podjetja, ki opravlja podobne storitve, nepremagljivo in nedonosno. Dejstvo je, da je vsako podjetje, povezano z najemom ničesar, dejansko "pasivno".

Če na primer izposodite proizvodni ali pisarniški prostor, je vaš dohodek praktično "brez zraka" - najemodajalcu se ni treba truditi, da bi ga dobil - razen, da bi našli najemnike.

Poslovanje z najemom panojev nekoliko spominja na običajno najemnino, ki se seveda razlikuje, z nekaterimi odtenki.

Prvič, taka organizacija mora poleg tega, da bi našla stranko, ohraniti tehnično zdravje oglaševalskih struktur (ki so seveda precej več od stavb, podvržene podnebnim dejavnikom);

drugič, za zagotovitev pravilne namestitve oglaševalske strukture in njegove pravočasne zamenjave in popravil; in končno

tretjič, za spremljanje sprememb v lokalni in zvezni zakonodaji ter za takojšnje reševanje vprašanj, ki se neizogibno pojavijo v zvezi s tem (na primer prepovedano oglaševanje alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, oglasni pano mora biti na določeni razdalji od cest in ne posegati v promet; in za pregled, na primer, semaforjev ali prometnih znakov itd.).

Kljub navideznim težavam je tovrstna oglaševalska dejavnost resnično "pasivna" - v primerjavi z donosnostjo, stroški so zanemarljivi tako v finančnem kot v časovnem smislu, in če se bo to podjetje pravočasno dostavilo in razširilo pravočasno, bo zagotovilo imate zelo dostojno dohodek.

Poiščite donosna mesta za namestitev oglaševalskih struktur

Samoumevno je, da morate postaviti oglasni pas na mestu, kjer ga bodo mnogi videli.

Poleg tega so dejavniki, kot so prisotnost bližnjih dreves (natančneje, razmerje med pregledom panoja glede prisotnosti ali odsotnosti listja), hiš v gradnji in drugimi strukturami (po zaključku gradnje lahko postane panoje nedostopno), pri čemer je treba upoštevati tudi nekatere druge.

Idealno mesto za postavitev je mestni trg, vendar pa ne smejo vsi lokalni organi namestiti oglaševalskih struktur na njih. Toda kasneje se bomo dotaknili »administrativnega« vprašanja, zdaj pa bomo upoštevali osnovna pravila za namestitev oglasnega deska.

Pravila za namestitev oglasnega deska

Prvo pravilo - vizualna dostopnost ščita glede na časovne dejavnike (drevesni listi ali gradbišča) je že omenjena.

Drugo pravilo je izbira ciljne publike. Na primer, trgovinah z otroškimi igračami in blagom je veliko bolje oglaševana nedaleč od šol in vrtcev - tako jih bodo videli tudi otroci sami in njihovi starši, ki prihajajo po njih. Toda na primer avtomobili, moški in ženski dodatki (ure, usnjeni izdelki itd.) Bi morali biti postavljeni v bližini velikih pisarniških centrov. Upoštevati bi moral tudi dejavnik ustreznosti.

Tretje pravilo je upoštevanje potencialnih potrošnikov oglaševanja: na primer, se zdi ugodno, da namestite oglasni pas na potniški ulici s težkim prometom. Na splošno je to res.

Vendar pa morate razmisliti o tem, kaj je to področje z vidika voznika. Če je to avtoplast ali ulica za visoke hitrosti, ne bo nobenega smisla od takega oglaševanja - preprosto ne bodo pozorni na to. Ali če je kraj, kjer je bil pivnik nameščen, težka izmenjava, voznik ali potnik to ne bo spet opazil: osredotočili se bodo na promet.

Toda čvrsto napolnjene do koničnih ur, nagnjene k prometnim zastojem in uničujočim ulitkom - najbolj hvaležni material za oglasne deske. Informacije o njih bodo berljive vsaj z dolgočasjem.

Uporabite tudi prostor, ki je na voljo optimalno. Treba je izbrati namestitev oglaševalske strukture in kateri tip je primeren za določeno situacijo: enostranski ("požarni zid", nameščen na steno objekta); dvostransko (ravno ali v obliki črke V) ali tristransko (tako imenovano "prizma").

Seveda so vsi ti nasveti in pravila osnovni. Za vsako mesto je treba upoštevati nekatere oportunistične ali lokalne dejavnike.

Materialni stroški za izdelavo panojev

Materialni stroški se v osnovi nanašajo predvsem na pisarniško opremo. Ker se v različnih mestih Rusije cene za najem in nakup pisarne znatno razlikujejo, mora temeljiti na lokalnih pogojih.

Drugi dejavnik: vprašanje proizvodnje. To je, ali boste sami izdelovali oglasne deske ali pa jih samo kupili. To vprašanje je bolj temeljno, zato zahteva ločeno obravnavo.

Po eni strani - seveda je lastna proizvodnja oglaševalskih struktur veliko bolj donosna: niste odvisni od dobaviteljev, lahko hitro izdelate zahtevan oglasni list za kupca in celo prodajo modelov drugim podjetjem, hkrati pa pridobite dobiček celo od konkurentov.

Vendar pa lastna proizvodnja oglaševalskih struktur zahteva znatne naložbe v prostore, opremo in osebje.

Prvič, potrebujemo dovolj velikega (vsaj 100-150 m² M.) Industrijski prostori, opremljeni z rezalnim strojem (najmanj 20 tisoč rubljev), nameščenim na posebno posteljo; 1-2 varilni stroji (najmanj 20 tisoč rubljev), brez upoštevanja majhnega ročnega orodja sestavljavcev in inštalaterjev (vaje, izvijači, ključi, palice, itd.) In vagonski tovornjaki (opremljeni s profesionalnimi lestevami, opremo industrijskega plezalca in itd.), ki bo stalo (brez ustrezne opreme in opreme) ne manj kot 400 tisoč rubljev.

Potrebovali boste tudi posebno opremo za delo s PVC-om s krpo za banane - risanje, rezanje itd., Ki bo stalo precej veliko količino - na primer, samo tiskalnik širokega formata s črnilom obsega najmanj 500 tisoč rubljev.

Med drugim bo osebje delavcev (razen 5-6 urada) dopolnilo z 1-2 varilci; 3-4 inštalaterji in 4-5 montažerjev, ne računajo voznika kombija in električarja (panoji so lahko opremljeni z zunanjo osvetlitvijo - zagotavlja vidljivost na dolge razdalje in učinkovitost vpliva reklamne podobe v temi. Načeloma je za velika mesta, da jih povrnejo, na splošno niso previsoki stroški preprosto.

"Pasti" organizacije organizacije najema billboard

Glavni nastajajoči poslovni problemi so vse vrste sporazumov. Na primer, če želite postaviti oglaševalsko strukturo na fasadi hiše, je potrebna privolitev HOA ali skupščine delničarjev.

Oglasna deska na občinskem ozemlju zahteva sklenitev pogodbe o najemu neposredno z občino ali najemnikom mesta (v tem primeru - pogodbo o posredni posesti).

Prav tako bi morali dobiti posebno dovoljenje za dajanje reklamnih materialov v ustreznih upravnih organih in plačati državne takse.

Glavna sklopka je uskladitev postavitve oglaševalske strukture v skladu s 4. točko 4. člena. 15 zveznega zakona "On Advertising" - "kršitev zunanjih arhitekturnih videz obstoječih zgradb naselja ali mestnega okrožja." Ne pozabite, da vsak odstop od predpisov ogroža z globo najmanj 50 tisoč rubljev. in takojšnjo razstavljanje oglaševalske strukture.

Avtomobilizem. Hitri izračun donosnosti podjetja na tem področju

Izračunajte dobiček, odplačilo in dobičkonosnost vsakega podjetja v 10 sekundah.

Vnesite začetne priloge
Naprej

Če želite začeti izračun, vnesite začetni kapital, kliknite gumb in sledite naslednjim navodilom.

Čisti dobiček (na mesec):

Ali želite narediti podroben finančni izračun za poslovni načrt? Uporabite brezplačno aplikacijo za Android za podjetja v Googlu Playu ali naročite strokovni poslovni načrt strokovnjaka za poslovno načrtovanje.

RAA zakon

Pogodba o zakupu oglaševanja

Najem oglaševalskega prostora se lahko sklene v kateri koli "obliki", ki je predvidena za transakcijo, če zakon o takih pogodbah ne določa posebnega obrazca.

Zakup oglasnega prostora v pisni obliki se lahko zaključi z izdelavo enotnega dokumenta, ki ga podpišejo stranke, ter z izmenjavo dokumentov po poštnem, telegrafskem, teleturnem, telefonskem, elektronskem ali drugem sporočilu, ki omogoča zanesljivo ugotavljanje, ali dokument izhaja iz stranke v pogodbo.

Šteje se, da je pisna oblika pogodbe izpolnjena, če se pisni predlog za sklenitev pogodbe sprejme na način, določen s "odstavkom 3 člena 438" civilnega zakonika.

Pogodba o zakupu oglaševanja

Pogodba o zakupu oglaševanja

Moskva
" ___________ 20__

FE "____________" (registrska številka ___________________), v nadaljnjem besedilu "Najemodajalec", ki jo zastopa _______________, na eni strani in OOO ___________, v nadaljnjem besedilu "najemnik", ki ga zastopa generalni direktor _________________, ki deluje na podlagi Listine druga pogodbenica, ki se skupaj imenuje "pogodbenici", sta sklenili to pogodbo (v nadaljnjem besedilu: "najemna pogodba"), in sicer:
1. Predmet sporazuma
1.1. Najemodajalec najema, najemnik pa najema oglasni prostor, ki je del zunanje stene (fasade) stavbe, ki se nahaja na naslovu: Moskva, ul. ______________________, d. ___ (v nadaljnjem besedilu: stavbe), je oglasni prostor ____ kvadrat. m, velikost __ x __. Za udobje bo oglasni prostor označen kot predmet.
1.2. Najemodajalec ima predmet, določen v določbi 1.1. najem nepremičnin na podlagi pravice zasebne lastnine v skladu s potrdilom o državni registraciji pravice "___" _________ 20__, serija ________, N _______________, evidenca o vpisu v enotni državni register pravic do nepremičnin in transakcij z njo N ___________________ "___" _________ 201_
1.3. Po dogovoru pogodbenikov se bo Sklad uporabil za postavitev panoja najemnika ___ x ____ velikosti, ___ kvadrat. m. Ploščica bo vsebovala naslednje vsebine: _____________________________________________.
1.4. Najemnik prevzame odgovornost za dejstvo, da bo zasnova reklamnega panoja, njegov slog, velikost in lokacija ustrezala zahtevam ustreznih licenčnih organov mesta Moskve za takšno oglaševanje. Najemnik zagotavlja, da informacije na oglasni deski ne bodo kršile moralnih, moralnih, verskih čustev drugih in ne bodo kršile drugih zakonov Ruske federacije.
2. Trajanje najema oglasnega prostora
2.1. Najem nepremičnin se šteje za sklenjeno od trenutka podpisa pogodbenic in velja enajst mesecev.
2.2. Če katera od pogodbenic Sporazuma 30 (trideset) koledarskih dni pred iztekom veljavnosti Sporazuma pisno ne obvesti druge pogodbenice o želji po odpovedi Sporazuma, potem po izteku Sporazuma, določenega v določbi 2.1, se šteje, da je samodejno sklenjen za enako obdobje (enajst mesecev) se ta pogoj uporablja tudi za poznejše podaljšanje pogojev pogodbe o najemu nepremičnine.
3. Pogoji plačila
3.1. V dogovoru s pogodbenicami je mesečno plačilo po pogodbi o najemu za oglasni prostor enako _______ (______________) rubljev __ kopecks. Ni predmet DDV zaradi poenostavljenega davčnega sistema, ki ga uporablja najemodajalec. Stranki sta se strinjali, da če se podaljša rok Sporazuma v skladu s klavzulo 2.2. Pogodba za naslednji mandat se znesek mesečne najemnine po tej pogodbi samodejno poveča za 10% (deset odstotkov), pri čemer se izračuna znesek mesečne najemnine za isto obdobje preteklih pogodb o najemu nepremičnin.
3.2. Najemnik se zavezuje, da bo neodvisno (brez izdajanja računov s strani najemodajalca) izplačeval najemnine po pogodbi o zakupu nepremičnine vsak mesec do petega (petega) meseca pred naslednjim plačilnim obdobjem (mesec).
3.3. Obveznost najemnika za plačilo najemnine za uporabo Sklada se šteje za izpolnjeno od trenutka, ko so bila sredstva prejeta na tekočem računu najemodajalca ali plačilo banke za najemnino za prenos sredstev na račune tretjih oseb, ki jih določi najemodajalec.
3.4. V primeru zamude plačnika najemnine in prenosa drugih plačil, ki so v skladu z dogovorom dane najemodajalcu, najemodajalec plača najemodajalcu kazen v višini 0,5% (nič, pet odstotkov) zneska dolga za vsak dan zamude.
3.5. Stranki sta se strinjali, da je plačilo vseh davkov, taks in dajatev, predvidenih s pravnimi akti Ruske federacije, izključno odgovornost pogodbenice, katere plačilo nalaga zakon.
4 Pravice in obveznosti pogodbenic
4.1. Najemodajalec se obvezuje, da bo:
4.1.1. Prenos in najemnik za prevzem predmeta v 3 (treh) delovnih dneh od trenutka podpisa pogodbe o najemu nepremičnine v dejanskem stanju v skladu z Zakonom o sprejemu predmeta (Dodatek št. 1) je podpis tega zakona s strani najemnika potrdilo o prenosu predmeta s strani najemodajalca in njegovo sprejemanje s strani najemnika.
4.1.2. Ne preprečuje, da najemnik neposredno ali posredno uporabi sklad, ne sme posegati v proizvodne ali gospodarske dejavnosti najemnika, če so v skladu z določbami pogodbe o najemu nepremičnine.
4.1.3. Zagotoviti dostop do objekta za obiskovalce in osebe, ki delajo ali sodelujejo z najemnikom.
4.1.4. Sprejmi predmet od najemnika po Aktu o prevzemu in prenosu ob prenehanju pogodbe;
4.2. Najemnik se zavezuje, da bo:
4.2.1. Uporabite predmet, ki je predmet zakupa, za namene, navedene v določbi 1.1. pogodba o najemu nepremičnine.
4.2.2. Prenos najemodajalca predmet v stanje, v katerem je bil prvič prenesen v skladu z Zakonom o sprejemu predmeta, ob upoštevanju običajne obrabe, in če je predmet v najemskem obdobju izboljšal leasingodajalec ali zakupnik, nato pa jih tudi upošteva. Najemnik je dolžan prenesti na najemodajalca predmet, brezplačno od lastnine najemnika, v stanju, v katerem je bil predmet prvotno prenesen v skladu s pogodbo o najemu nepremičnine.
4.2.3. Če želite objekt ohraniti v tehnično dobrem stanju, ki je v skladu s sanitarnimi in požarnimi predpisi, odstranite odkrite kršitve teh norm in njihove posledice na pogoje, določene s to pogodbo o najemu nepremičnin, tako, da se objekt prenese v stanje, v katerem bi ustrezalo določenim normam.
4.2.4. Na lastne stroške naredite trenutno popravilo predmeta, če je potrebno, da objekt ostane v enakem stanju, v katerem je bil prenesen na najemnika, ob upoštevanju naravne obrabe, in tudi, da se te izboljšave ohranijo v objektu, ki je bil opravljen med trajanjem najema.
4.2.5. V primeru poškodbe predmeta (razen običajne obrabe), ki je nastala zaradi napake najemnika, storite vse potrebno za odpravo posledic. Plačajte vse stroške najemodajalca v zvezi z likvidacijo škode na objektu, ki je nastal zaradi krivde najemnika, v petih delovnih dneh od trenutka, ko najemodajalec izda račun.
4.2.6. Zagotoviti nemoten in takojšen dostop do objekta s strani osebja za nujno pomoč, predstavnika najemodajalca, varnostnega osebja najemodajalca v primeru izrednih razmer in / ali izrednih razmer.
4.2.7. Ne postavljajte nobenih dodatnih znakov, oglasnih plošč ali drugih informacij, razen tistih (tistih), za katere je najemodajalec dal predhodno soglasje. Hkrati soglasje najemodajalca ne izvzema najemnika od pridobitve vseh potrebnih dovoljenj in soglasij moskovskih oblasti in uprave v primerih, ko je pridobitev takšnih dovoljenj predpisana z normami zvezne in / ali občinske zakonodaje in drugimi akti.
4.2.8. Podpirajte mesečne storitve storitev, sklenjene v okviru pogodbe o najemu nepremičnine, v roku 3 (treh) delovnih dni od trenutka, ko jih prejme od najemodajalca. Če najemnik v treh (treh) delovnih dneh od prejema teh dejanj ne vrne enega izvoda vsakega od teh dejanj na najemodajalca, ki ga je podpisal, potem šteje, da jih je podpisal podpisnik, storitve na pogodbi o najemu nepremičnin pa se pravočasno opravijo na ustrezen način.
4.2.9. Dovolite, da predstavniki najemnika predmetu spremljajo njegovo uporabo v skladu z zakupom premoženja.
4.2.10. V pogojih, ki jih določa pogodba za plačilo po najemu nepremičnin.
4.2.11. Ne izvedite rekonstrukcije objekta, ponovne opreme in drugih popravil brez soglasja najemnika. Neločljivo izboljšanje predmeta se izvede na lastne stroške in le s pisnim dovoljenjem najemodajalca. Strošek neločljivih izboljšav, ki jih opravi najemnik, nepremičninski zavezanec ne vrača.
4.2.12. Upoštevajte na mestu pravil požarne varnosti, zdravja in varnosti pri delu.
4.2.13. Imenovati izmed certificiranih oseb v roku 5 (petih) delovnih dni od datuma podpisa zakona o prevzemu in prenosu objekta, odgovornega za požarno varnost na objektu, in pisno obvestiti najemodajalca s predložitvijo kopije naloga o imenovanju odgovornih oseb. Pogodbeni stranki se strinjata, da bodo te osebe pooblaščene, da najemodajalca dopolnijo in zastopajo najemodajalca o vprašanjih požarne varnosti Sklada.
4.2.14. V primeru spremembe seznama takih oseb mora najemnik obvestiti najemodajalca najpozneje na dan kaznivega dejanja teh oseb, da izpolnijo svoje dolžnosti.
4.2.15. Voditi z zaposlenimi, pooblaščenimi za predmet, informacijo o varnosti pri delu, varnosti pri delu in industrijski higieni z zapisom v posebni reviji, ki jo vodi najemnik.
4.2.16. Dajanje najemodajalcu kopij licenc, potrdil, povezanih s predmetom Sporazuma.
4.2.17. Ne prenese predmeta, tako v celoti kot delno, podnožiti ali uporabljati tretjim osebam brez pisnega dovoljenja lastnika.
4.2.18. Ob odkritju znakov izrednega stanja predmeta takoj o tem obvestite najemodajalca;
4.2.19. Obnoviti predmet samostojno, na lastne stroške ali nadomestiti škodo, povzročeno najemodajalcu na način, predpisan z zakonom, če je predmet v izrednem stanju zaradi dejanja najemnika ali neizvedbe potrebnih in pravočasnih ukrepov.
4.2.20. Najkasneje 30 (trideset) koledarskih dni obvesti najemodajalca o prihodnjem izpustu Sklada (vključno z njenimi deli), tako v zvezi z iztekom najema lastnine, kot tudi ob predčasnem izpustu.
4.2.21. Vrnitev najemnika na najemodajalca predmeta je določena z Aktom o prevzemu - prenos predmeta, ki ga pogodbenici podpišejo na dan poteka zakupa ali na dan predčasnega prenehanja sporazuma ali enostranske zavrnitve izvajanja Sporazuma ob predhodni izvedbi postopka za vrnitev predmeta, predvidenega v Sporazumu.
4.2.22. Pridobiti vsa potrebna dovoljenja za postavitev panoja na predmet in odobritev moskovskih organov in uprav v primerih, ko je prejetje takih dovoljenj predpisano z normami zvezne in / ali občinske zakonodaje in drugimi akti. Pred dnem postavitve oglasnega deska na predmet prenese na Najemodajalca kopije vseh zgoraj navedenih dovoljenj, ki jih potrdi pečat najemnika.
4.2.23. Če državni organ v zvezi z neposrednimi dejavnostmi najemnika nalaga kakršne koli denarne kazni ali druge sankcije za najemodajalca ali naredi kakršno koli naročilo ali obvestilo, ki ga povzroči najemnikovo dejanje in / ali kršitve (morebitne neskladnosti z državnimi ali občinskimi organi v Če bi se takšni sporazumi izvajali v skladu z veljavno zakonodajo itd.) In jih hkrati naslovili na najemodajalca, mora najemodajalec nemudoma predložiti se pritožbe, terjatve in globe zaračunavajo najemniku in najemnik se zavezuje, da bo najkasneje v treh (3) bančnih dneh od datuma predložitve na podlagi računa, ki ga izda najemodajalec, v celoti in takoj ukrepati za odpravo kršitev, nemudoma prinesel predmet v, ki ustreza navedenemu navodilu ali obvestilu, ter pozneje sprejeti ukrepe za preprečevanje podobnih incidentov.
4.3. Pravice lastnika:
4.3.1. Če na dan prenehanja veljavnosti najemnega najemnika ne odstrani celotnega premoženja iz predmeta, lahko najemodajalec po lastni presoji premika vse določene premoženje ali njen del od objekta, ne da bi prevzel odgovornost za najemodajalca zaradi svoje izgube ali škode in da najemnik krije vse stroške nastale v zvezi s takim gibanjem in skladiščenjem.
4.3.2. Mesečno poslati najemnika za podpisovanje dejanj opravljenih storitev na podlagi pogodbe o najemu nepremičnine.
4.3.3. Zahtevati nadomestilo za izgube, nastale zaradi krivde najemnika, njegovih poslovnih partnerjev in zaposlenih, zaradi kršitve normativov za delovanje Sklada, zamude pri plačilu pogodbe o najemu nepremičnine ali neizpolnjevanja drugih obveznosti iz Sporazuma.
4.3.4. Opraviti popravljalno in restavratorsko delo v stavbi, tudi na njegovi zunanji steni, kjer se objekt nahaja brez soglasja najemnika, pod pogojem, da ne vplivajo na lokacijo in / ali videz oglasnega deska na objektu. Izvedite popravila in restavratorska dela v stavbi, tudi na njegovi zunanji steni, kjer se nahaja objekt, ki vplivajo na lokacijo in (ali) videz oglasnega deska na objektu, šele po pisni odobritvi najemnika.
4.3.5. Zaprtje javnih prostorov ali spremembe v njihovem načrtu, inženirskih sistemih, kapitalskih strukturah, vključno z zidom stavbe, na kateri se nahaja objekt, in prenehanje opravljenih storitev, pod pogojem, da te dejavnosti najemodajalca bistveno ne bodo poslabšale pogojev uporabe Predmet, ki ga je najemnik.
4.3.6. Prenehanje zagotavljanja vseh ali dela storitev, če najemnik zamudi plačilo najemnine in / ali druga plačila, ki ji pripadajo po pogodbi (ali njenem delu), več kot 10 koledarskih dni od datuma, ko je bilo treba plačati ustrezno plačilo v skladu s s pogodbo o najemu nepremičnin. Tako prenehanje obveznosti dajalca najemodajalca ne pomeni kršitve pogodbe o zakupu nepremičnine, ampak je ukrep operativnega učinka, katerega cilj je zmanjšati izgube najemodajalca. Ustrezno izpolnjevanje obveznosti najemodajalca v skladu s členom 328 Civilnega zakonika Ruske federacije je posledica pravilnega izpolnjevanja obveznosti najemnika in se ne izvrši, dokler se obveznosti naročnika ne izvršijo pravilno. Pogodbenici sta se strinjali, da ima najemodajalec enostransko pravico, ne da bi pri tem obvestil najemnika, prenehati zagotavljati celoto ali del storitev po pogodbi od 11. (enajstega) koledarskega dne, izračunanega od dneva, ko je bilo treba opraviti ustrezno plačilo v skladu s pogoji pogodba o najemu nepremičnine.
4.3.7. V skladu z odstavkom 3 l. 450 Civilnega zakonika Ruske federacije, ima pravico enostransko zavrniti izvršitev tega zakupnega najema nepremičnin s predhodnim pisnim obvestilom najemniku 30 (trideset) koledarskih dni pred predvidenim datumom odpovedi pogodbe. Stranki sta se dogovorili, da se sporazum avtomatično preneha enostransko od 31 (tridesetega) koledarja, od dneva prejema pisnega obvestila o prenehanju Sporazuma.
4.3.8. V skladu z odstavkom 3 l. 450 Civilnega zakonika Ruske federacije, ima pravico enostransko zavrniti izvajanje tega sporazuma s predhodnim obvestilom 10 (deset) delovnih dneh pred pričakovanim datumom odpovedi pogodbe v naslednjih primerih:
a) če obstaja nepopravljena kršitev pogojev pogodbe o zakupu nepremičnine po desetih (desetih) delovnih dneh od dneva, ko je najemodajalec obvestil najemnika o potrebi po pisni odpravi kršitve;
b) če najemnik uporablja predmet ali njegov del zunaj obsega dovoljene uporabe;
c) če najemnik namerno ali iz malomarnosti poslabša stanje objekta ali njegovega dela ali celotnega objekta, na katerem se nahaja objekt;
d) če je najemnik izboljšal predmet ali njegov del brez predhodnega pisnega soglasja najemnika.
4.3.8.1. Stranki sta se strinjali, da se sporazum o najemu nepremičnin šteje za samodejno prenehanje enostransko iz razlogov, določenih v določbi 4.3.8. Pogodbe od 11. (enajstega) koledarskega dne, od dne prejema pisnega obvestila o prenehanju pogodbe.
4.4. Najemne pravice:
4.4.1. Za uporabo predmeta svobodno in mirno, ne da bi se vmešavali v njihove zadeve, zahtevali izpustitev in druge zahteve od lastnika, pod pogojem, da je najemnik v skladu s pogoji pogodbe o zakupu nepremičnine.
4.4.2. S predhodnim pisnim soglasjem najemodajalca opravi izboljšave, ki ne kršijo zahtev zakonodaje Ruske federacije, ki velja za to vrsto predmeta. Ločene izboljšave so v lasti najemnika.
4.4.3. Enostransko zavrne izvajanje pogodbe s predhodnim pisnim obvestilom najemodajalcu o taki zavrnitvi 30 (trideset) koledarskih dni pred pričakovanim datumom prenehanja pogodbe o zakupu nepremičnine. Stranki sta se strinjali, da se pogodba o najemu nepremičnin šteje za avtomatično prenehanje enostransko od 31. (tridesetega) koledarja, od datuma prejema pisnega obvestila o prenehanju pogodbe.
4.5. Najemodajalec ni odgovoren za morebitne izgube najemnika, ki so neposredni ali posredni rezultati okvare ali prekinitve katerekoli opreme, vključene v opravljanje storitev, določenih v sporazumu o zakupu nepremičnine, pod pogojem, da takšne izgube niso povzročile namerno ravnanje najemodajalca.

5. Odgovornosti pogodbenic
5.1. Za neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje svojih obveznosti pogodbenice odgovarjajo v skladu z veljavno zakonodajo in tem sporazumom o najemu oglasnega prostora.
5.2. V primeru kršitve, neizpolnjevanja pogojev iz sporazuma, krivec pogodbeno povrne drugo pogodbenico po tej pogodbi za vse povzročene neposredne odškodnine.
5.3. Nadomestilo neposrednih izgub ne razbremeni krivca iz izvajanja obveznosti po pogodbi.
5.4. Potek veljavnosti pogodbe o zakupu premoženja pogodbenicam ne odvezuje odgovornosti za kršitve, ki so bile storjene med njegovim trajanjem.

6. Okoliščine višje sile
6.1. Pogodbenice so oproščene odgovornosti zaradi neizpolnitve obveznosti iz Pogodbe, če je bila ta napaka posledica okoliščin višje sile, in sicer: požar, poplava, potres, vojaški ukrepi, pod pogojem, da so te okoliščine neposredno vplivale na izpolnjevanje pogojev Sporazuma. V tem primeru se obdobje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podaljša za čas trajanja teh okoliščin.
6.2. Stranka, ki ne more izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, nemudoma obvesti drugo pogodbenico o začetku dejanj teh okoliščin, vendar v vsakem primeru najpozneje v petih delovnih dneh po začetku njihovega dejanja.
6.3. Če določene okoliščine trajajo več kot 14 (štirinajst) koledarskih dni, lahko vsaka pogodbenica ponudi odpoved pogodbe. V primeru odpovedi Sporazuma iz razlogov, predvidenih v tem členu, nobena od pogodbenic ne more zahtevati nadomestila od druge pogodbenice za svoje izgube. Hkrati bodo pogodbenice opravile potrebna vzajemna poravnava, ki vključuje plačilo obveznosti, izpolnjenih v skladu s Sporazumom, in vrnitev prej prenesenih sredstev za neizpolnjene obveznosti zaradi nastanka višje sile.

7. Drugi pogoji
7.1. Pogodba o zakupu nepremičnine se sklene v 2 izvodih z enako pravno veljavnostjo, oštevilčena in zapečatena s pečati in podpisi najemnika in najemnika: enega vodi najemodajalec, ki ga hrani najemnik.
7.2. Naslednje priloge so sestavni deli Sporazuma:
7.2.1. Dodatek št. 1 - Akt o sprejemu predmeta.
7.2.2. Dodatek št. 2 - potrdilo o lastništvu predmeta.
7.2.3. Dodatek št. 3 - Zakon o mesečnih storitvah.
7.3. Spori, ki nastanejo med izvajanjem Sporazuma, se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo Ruske federacije. Stranke si bodo po svojih najboljših močeh prizadevale rešiti sporna vprašanja na pogajanjih in le, če se ne doseže soglasje in je nemogoče doseči kompromis, bo sporen primer predložen arbitražnemu sodišču v Moskvi.
7.4. V vseh drugih vidikih, ki jih Sporazum ne določa, pogodbenici vodita sedanja zakonodaja Ruske federacije.
7.5. Spremembe pogojev najemne pogodbe za oglasni prostor so dovoljene le s soglasjem pogodbenic. Pogodbenici štejeta uvodne spremembe in spremembe v enem mesecu in, če se pogodbenici dogovorita, se formalizirata z dodatnim sporazumom. Če pogodbenici ne dosežeta sporazuma, pogodba velja pod enakimi pogoji.
7.6. Pogoji sporazuma so zavezujoči za naslednike pogodbenic.
7.7. Pogodbenici se strinjata, da z izjemo informacij, ki v skladu z zakonodajo Ruske federacije ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti pravne osebe, vsebina Sporazuma in vsi dokumenti, ki jih pogodbenici pošljeta druga drugi v zvezi s sporazumom, veljajo za zaupne in spadajo v poslovno skrivnost pogodbenic. se ne smejo razkriti brez pisnega soglasja druge pogodbenice.
7.8. Sklici na besedo ali izraz v pogodbi v ednini vključujejo sklicevanje na to besedo ali izraz v množini. Sklici na besedo ali izraz v množini vključujejo sklicevanja na to besedo ali izraz v ednini. To pravilo velja, če v besedilu Sporazuma ni drugače določeno.
7.9. Za namene udobja, najemnik in najemodajalec v Sporazumu pomenita tudi njihove pooblaščene osebe, pa tudi njihove morebitne pooblaščence.
7.10. Obvestila in dokumenti, poslani v skladu s Sporazumom, se pošljejo v pisni obliki na naslednje naslove:
7.10.1. Za najemodajalca: ________________________________________.
7.10.2. Za zakupnika: _________________________________________.
7.10.3. Vsaka sporočila veljajo od datuma dostave do ustreznega naslova za korespondenco.
7.10.4. V primeru spremembe podrobnosti ene od pogodbenic je dolžna nemudoma obvestiti drugo pogodbenico, pod pogojem, da je tak nov naslov za dopisovanje lahko le naslov v Moskvi. V nasprotnem primeru se pogodbena stranka glede obveznosti iz prejšnjih podrobnosti šteje za pravilno izvajanje obveznosti iz pogodbe o najemu oglasnega prostora.

8. Podrobnosti pogodbenic

9. Podpisi pogodbenic

od najemodajalca
____________________
od najemnika
____________________
M.P.

Prostor za oglaševanje na mestu v Yanaul

Kaj je pasica?
Pasica - grafični (statični ali animirani) element na straneh spletnih mest, s kratkimi navdušujočimi informacijami, ki spodbujajo klik. Ko kliknete na banner, uporabnik odpre stran z natančnejšimi informacijami o oglašenem izdelku, delu ali storitvi.

Prelazna pasica v glavi
Pasica s standardno velikostjo 728 za 90 pik z aktivno povezavo, ki se nahaja na vsaki strani spletnega mesta, neposredno v glavi, kar poveča njegovo klikljivost. Stroški nastanitve znašajo 2000 rubljev na mesec.

Skozi banner v desnem stolpcu
Pasica 240 in višina od 100 do 400 pik z aktivno povezavo bo na prvem zaslonu v desnem stolpcu na vsaki strani mesta. Stroški postavitve 1000 rubljev na mesec za višino bannerja 100px, plus 300 za vsakih dodatnih 100 slikovnih pik.

A skozi banner v desnem stolpcu v razdelku »Oglasi«
Plošča s širino 240 in višino 400 pik se nahaja v desnem stolpcu na vsaki strani razdelka »Oglasi« (več kot 400 strani). Tako je na primer mogoče premikati navpično, tako da je oglas za avtomobilsko trgovino poleg oglasov za prodajo avtomobilov itd. Stroški postavitve 400 rubljev na mesec brez aktivne povezave, 800 rubljev z aktivno povezavo.

Druge možnosti oglaševanja na spletnem mestu
Obstajajo še druge možnosti za postavitev oglaševalskih pasic na spletno stran, specifične strani, kot so oglaševanje taksija na straneh s časovnim razporedom avtobusov itd., Pa tudi postavitev predmetov oglaševalske narave. Pripravljeni, da upoštevate vse svoje predloge.

O strani "Možnost-52"

Spletna stran je bila ustvarjena pred več kot petimi leti. Objavljene novice, referenčne informacije, zasebne objave. V času svojega obstoja je mesto pridobilo visoke položaje. No indeksirane z iskalniki.
Tematski indeks citiranja mesta danes -

Kako zaslužiti za najem panojev

Oglaševalska dejavnost, ne glede na gospodarske razmere na različnih trgih, dosledno zahteva povpraševanje med podjetniki različnih vrst. Najem panojev vam omogoča, da povečate hitrost rasti podjetja, privabite nove kupce in povečate zavedanje blagovne znamke. Zunanje oglaševanje ne izgublja pomembnosti, zahvaljujoč novim oblikovalskim najdbam in rešitvam, oglasne deske pritegnejo pozornost, da se spomnite imena podjetja ali oglašenega izdelka.

Če želite organizirati dejavnost pri dobavi oglasnih desk za najem, boste morali za namestitev vsakega modela prejeti številne spremne dokumente. Glavna regulativna zakonodaja je zakon o oglaševanju, ki določa pravila in metode za posredovanje informacij ciljnemu občinstvu.

Zunanje oglaševanje kot podjetje

Poslovanje na oglasnih deskah vključuje tri ključne vidike:

 • iskanje in privabljanje novih strank;
 • poiščite nova mesta za sprejem plošč;
 • vzdrževanje objektov in zagotavljanje njihove varnosti.

Na prvi pogled se zdi, da podjetje, ki temelji na zagotavljanju oglaševalskega prostora za najem, vam omogoča, da zaslužite brez resnih naložb, vendar je to povsem napačna izjava.

Poslovni načrt: oglaševanje na prostem

Poslovni načrt oglaševalske agencije na prostem bo pripomogel k upoštevanju vseh vidikov dela tega podjetja in optimizacije stroškov. Vsebovati mora naslednje postavke:

 • analiza gospodarskih razmer in ocenjevanje konkurentov;
 • pravni vidiki;
 • marketinške raziskave;
 • opisov storitev;
 • opis lokacije prodajalne in pisarne za delo s strankami;
 • podrobne ocene stroškov;
 • izračun dobičkonosnosti in predvidenega dobička.

Ta dokument lahko ustvarite samostojno in kontaktirate specializirano organizacijo. Sestavlja se posamezno za vsako posamezno podjetje, pri čemer se upoštevajo posebnosti regije in proračun prihodnjega poslovanja.

Pravni vidiki

Za začetek dejavnosti je dovolj, da zaprosite za davčno službo v kraju stalnega prebivališča in pridobite potrdilo o registraciji posameznega podjetnika. Izda se v 5 delovnih dneh s potnim listom in pravilno izpolnjeno prijavo.

Posebna licenca za delo z oglaševanjem na prostem ni potrebna. Vendar se težave s pravnega vidika lahko začnejo z namestitvijo ščitov. V skladu z zakonom o oglaševanju ne bi smeli kršiti arhitekturnega ansambla mesta.

Če se namestitev izvaja na občinskem zemljišču (in to najpogosteje velja), je potrebno pridobiti dovoljenje za namestitev oglaševalske strukture. To lahko storite tako, da obrnete na občino, sklenete sporazum in plačate državno dolžnost.

Za vgradnjo konstrukcij na fasade stanovanjskih zgradb je potrebno pridobiti dovoljenje lastnikov, od družbe za upravljanje, nato pa vsak mesec skleniti dogovor in plačati določen znesek za uporabo skupne lastnine stanovalcev stavbe.

Opis storitve

Zunanja oglaševalska agencija je zelo specializirana oglaševalska dejavnost. Vendar pa v njegovem okviru obstaja več kategorij storitev:

 • postavitev oglaševalskih struktur vzdolž cest;
 • namestitev svetlobnih predalov na ulicah;
 • nameščanje požarnih zidov;
 • postavitev video oglaševanja na prostem;
 • izdelava bannerjev itd.

Bilbordi s pasicami po cestah ostajajo najbolj priljubljeni: to je posledica nizkih stroškov izdelave samega bannera, v nasprotju z videoposnetkom in veliko izbiro krajev za postavitev.

Oprema

Če želite samostojno izdelati oglaševalske strukture, morate izposojati precej veliko sobo, približno 100-150 m². Mesto naj bo:

 • stroj za rezanje;
 • industrijski varilni stroji;
 • vaje, palice in drugo ročno orodje.

Potrebovali boste tudi prikolico, opremljeno s posebno lestvico in plezalno opremo za vgradnjo in montažo zgradbe. Poleg tega boste potrebovali tiskarski tisk, na katerem lahko ustvarite transparente.

Podjetje za zunanje oglaševanje je mogoče odpreti brez organizacije proizvodnje za proizvodnjo objektov.

Seveda se bo uporaba storitev tretjih podjetij izkazala za dražja, vendar ob upoštevanju vseh stroškov proizvodnje razlika ne bo tako opazna. Poleg tega bodo stroški najema ščit v prihodnosti pokrivali stroške proizvodnje.

Iskanje strank

Za start-up podjetje, boste potrebovali 1-2 strokovnjakov za storitve za stranke, v prihodnosti pa bo osebje raslo. Ti menedžerji iščejo stranke, organizirajo distribucijo in kadar koli lahko sklenejo pogodbo o namestitvi in ​​delovanju oglaševalske strukture, katere vzorec spominja na standardno najemno pogodbo s strateškim partnerjem.

Upoštevati je treba dejavnosti oglaševalskih agencij, ki za majhno komisijo delujejo kot posredniki med velikimi organizacijami in izvajalci. In, seveda, ne pozabite uporabiti lastnih virov - panojev, da oglašujete svojo organizacijo.

Dobičkonosnost

Za izračun donosnosti podjetja morate najprej oceniti stroške organizacije:

 • namestitev opreme - okoli 1 milijon rubljev;
 • pisarniški najemni in proizvodni prostori - 80 tisoč rubljev na mesec;
 • plača zaposlenih (8 oseb) - 300 tisoč rubljev na mesec;
 • potrošni material - od 50 tisoč rubljev na mesec;
 • drugi stroški - 50 tisoč rubljev na mesec.

Skupni mesečni stroški znašajo 500 tisoč rubljev. Stroški oglaševanja na 1 oglasni deski v tednu v povprečju je 15 tisoč rubljev. Pri 30 ščitih bodo mesečni prihodki znašali približno 1,5-1,8 milijona rubljev. Tako bo dobiček približno 1 milijon rubljev.

Pravila za namestitev oglasnih desk

Namestitev oglasnega deska na cesti je treba izvajati v skladu z vsemi varnostnimi predpisi in v skladu z veljavno zakonodajo. Poleg tega še vedno obstajajo neuradna pravila, katerih upoštevanje vam omogoča, da namestite ščit v najbolj ugodnih krajih in imate največji dohodek od njih.

Treba je zagotoviti vizualno dostopnost ščita. Če se namestitev zgodi pozimi, je potrebno zagotoviti možen pojav drevesnih dreves v toplem mesecu, kar bo zaključilo pregled.

Izbira oglaševalskih vsebin na oglasni plošči glede na vsebino ciljne publike na območju lokacije. Analiza potencialnih kupcev bo hitro našla ustrezne najemnike ščita.

Če postavite ščit na cesto, je treba upoštevati gostoto prometa: če se prometne zastoje pogosto kopičijo na ulici, bodo vozniki pogosto videli sliko. In če je križišče težavno, je gibanje hitro, potem oglaševanje ne bo imelo smisla.

Za namestitev vsakega ščita v vsakem posameznem mestu je potrebno individualno preučiti značilnosti terena, občinstvo in vizualno percepcijo.

Top